Polityka RODO w Multiclinic

KLAUZULA INFORMACYJNA
„Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy, iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Multiclinc Sp. z o.o.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź
• telefonicznie: +48 42 30 70 474
• mailowo: rodo@multiclinic.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
Wszelkie informacja i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres: rodo@multiclinic.pl
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
pkt. 1. ochrony zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w takim przypadku jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku
z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
pkt. 2.  marketingowym Administratora. Podstawą przetwarzania Państwa danych w takim przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).
4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej jest niezbędne.
5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 oraz przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i usunięcia oraz w odniesieniu do ust. 3 pkt. 2) także do ich ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Prawo wniesienia skargi do organu
Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) powyżej jest wymogiem ustawowym. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa realizacji świadczenia zdrowotnego. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) powyżej jest dobrowolne.
9. Prawo do zmiany osoby upoważnionej
Mają Państwo prawo do zmiany osoby/ osób upoważnionej/-ych.