Polityka RODO w Multiclinic

KLAUZULA INFORMACYJNA

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Multiclinic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-348) przy
ul. Kilińskiego 185, tel.: +48 733 174 474, e-mail: rodo@multiclinic.pl
2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres: rodo@multiclinic.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) ochrony zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w takim przypadku jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku
z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
2) marketingowym Administratora. Podstawą przetwarzania Państwa danych w takim przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej jest niezbędne.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa
w ust. 3 oraz przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich sprostowania oraz w odniesieniu do ust. 3 pkt. 2) także do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) powyżej jest wymogiem ustawowym. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa realizacji świadczenia zdrowotnego. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) powyżej jest dobrowolne.
9. Mają Państwo prawo do zmiany osoby/ osób upoważnionej/-ych powyżej****.